itn|vision butik

Tlf
Leverings- og brugerbetingelser
Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

Ved at anvende itn|visions produkter/licenser bekræfter du at have læst og forstået og være bundet af
bestemmelserne i aftalen.
Du må kun bruge de pågældende itn|visions produkter og/eller ydelser, hvis du accepterer
bestemmelserne i nærværende aftale.

Aftalen bør derfor nøje gennemlæses i sin helhed.

itn|vision leverer hovedsageligt produkter og ydelser til virksomheder. I nogle tilfælde sælger itn|vision
dog produkter og ydelser til kunder, der i retslig forstand anses for forbrugere. Det skal understreges,
at itn|vision - med henblik på at beskytte disse forbrugeres rettigheder - anerkender og overholder
ufravigelig forbrugerlovgivning i de lande, hvor itn|vision er repræsenteret.

Almindelige bestemmelser for alle produkter og ydelser.
Disse bestemmelser skal gælde for alle produkter og/eller ydelser, som itn|vision tilbyder, medmindre
andet er særskilt aftalt, og uanset om produkterne og/eller ydelserne tilbydes mod betaling eller uden
beregning.

Derudover gælder der særlige bestemmelser for forskellige produkter og ydelser (jf. de nærmere
beskrevne afsnit i denne aftale).

1. Accept af denne aftale
Ved accept af denne aftale foretaget via itn|visions elektroniske bestillingssystem accepterer kunden
alle de punkter der er i denne aftale samt databehandleraftalen.

Databehandler aftalen er ligeledes udleveret sammen med denne brugeraftale i forbindelse med
fremsendelse af ordrebekræftelsen.

Ved accept af denne aftale accepteres ligeledes, at abonnementsperioden starter for standardløsninger
ved accept af aftalen og registrering i itn|visions administrationssystem og for udviklingsopgaver ved
udlevering af brugerid og password.

Såfremt der er ændringer i dette, skal det accepteres gennem en specialaftale.

2. Databeskyttelse
itn|vision er dataansvarlig for de oplysninger, som du indtaster på vores hjemmesider ved aktivering af
licenser. itn|vision behandler disse oplysninger med henblik på at administrere og følge op på
kundeforholdet, herunder overholdelse af kundeaftale(r), indsamle og videregive gode råd til brugerne
og relevante nyheder samt tilbyde produkter og ydelser fra itn|vision og/eller relevante
samarbejdspartnere. Med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at tilbyde bedre og mere optimale
løsninger kan itn|vision registrere og analysere brugen af itn|vision-software. En sådan registrering
omfatter blandt andet licenser, brugernumre og anvendelse af lagerplads på netværksserveren.

Du er ansvarlig for at ajourføre jeres oplysninger ved at indberette eventuelle ændringer til itn|vision.

Eventuelle anmodninger om information, spørgsmål vedrørende klager i forbindelse med denne aftale
og al anden kommunikation sendes til itn|visions emailadresse salg@itnvision.dk.

itn|vision kan videregive oplysninger til sine eventuelle underleverandører og/eller sende oplysninger
uden for Danmark, i det omfang det er nødvendigt for at overholde denne aftale eller for at kunne
tilbyde dig de produkter og ydelser, som du til enhver tid måtte ønske.

itn|vision forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om dig og/eller din anvendelse af produkter
og ydelser, i det omfang det skønnes nødvendigt i forbindelse med retssager og/eller for at imødekomme
anmodninger fra offentlige myndigheder.

3. Samtykke til at modtage oplysninger i elektronisk form
Som kunde hos itn|vision erklærer du dig indforstået med, at vi sender dig oplysninger i form af gode
råd, nyheder om opdateringer, nyheder om itn|vision samt relevante produkter og ydelser, som
itn|vision anser for at være af interesse for dig. Ved at opgive din e-mail-adresse, når du bliver kunde
hos itn|vision, accepterer du, at sådanne oplysninger sendes til den opgivne e-mail-adresse og/eller på
anden elektronisk vis.


Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

4. Betalingsbetingelser
Alle betalinger til itn|vision forfalder, medmindre andet er aftalt, netto kontant per fakturadato plus 8
dage.

Ved overskridelse af betalingsdato tillægges 2,5% rente per påbegyndt måned samt kr. 100,00 i
rykkergebyr per gang.

4.1 Generelle betalingsbetingelser for alle løsning
De generelle betalingsbetingelser er gældende for alle løsninger uanset om det er standard apps,
udviklede apps eller transaktionsfølsomme apps.

Bindingsperioden for abonnementet er 12 måneder regnet fra den dato hvor aftalen aktiveres i
itn|visions administrationssystem.

Det betyder at hver gang datoen for aktiveringen minus opsigelsesperioden (2 måneder) overskrides
igangsættes en ny bindingsperiode på 12 måneder.

Opsigelsesperioden er 2 måneder før den dato hvor aftalen er aktiveret i itn|visions
administrationssystem.

I umiddelbar forlængelse af aktiveringen af aftalen/licensen fremsendes faktura på licensomkostninger
samt 1. kvartals abonnement.

Abonnementet opkræves kvartalsvis forud og sker aktiveringen af licensen skævt i forhold til et kvartal
beregnes abonnementet forholdsmæssigt i forhold til datoen og næste kvartal.

En måned før næste kvartals abonnementsperiode fremsendes faktura for det efterfølgende kvartal.

Er betalingen ikke modtaget senest ved udløb af abonnementsperioden lukkes for adgangen til
løsningen.

Der betales et gebyr for åbning af adgangen svarende til 2 måneds abonnement.

Har løsningen været lukket mere end 1 måneder betragtes en åbning som ny salg og der betales efter
prislisten.

4.2 Betingelser for standard moduler
Ved indgåelse af aftalen betales for licens samt efterfølgende kvartalsabonnement.

Bindingsperioden for abonnementet er 12 måneder regnet fra den dato hvor aftalen aktiveres i
itn|visions administrationssystem.

Ved registrering af betalingen fremsendes aftalenummer, brugernavn og password til løsning og
løsningen er hermed frigivet til brug.

4.3 Betingelser for transaktionsfølsomme løsninger
Ved transaktionsfølsomme løsninger forstås løsninger, der gennem deres funktion er med til at flytte
pengesumme enten for at sikre betalinger eller på anden måde sikrer pengeflowet, eksempelvis
løsninger udviklet op mod Nets/PBS.

For disse løsninger betales et grundfee per måned kombineret med et omsætningsberegnet gebyr.

4.4 Betingelser for udviklede løsninger
Hvis der skal foretages nogen form for tilretning af eksisterende løsninger betragtes det som udvikling.

Det gælder eksisterende løsninger, der bygges videre på og løsninger udviklet fra bunden.

Ved indgåelse af aftalen på udvikling betales 1. rate svarende til 50 % af den aftalte pris inkl. 12
måneders abonnement og udviklingsarbejdet igangsættes når betalingen er modtaget.

Ved aflevering af løsningen – udlevering af aftalenummer, brugernavn og password – betales yderligere
40 % af den aftalte pris.
Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

Ved modtagelse af 2. rate af betalingen aktiveres brugernavn og password. De resterende 10 % forfalder
5 hverdage efter aktivering af brugernavn og password.

Har løsningen været lukket på grund af manglende betaling i mere end 3 måneder betragtes en åbning
som nysalg og der betales efter den aftalte pris for løsningen.

4.5 Betingelser for lejede løsninger
Ved leje af løsninger eksempelvis scanning til status er lejen aftalt for en specifik periode.

Hvis lejen omfatter udstyr eksempelvis, scanner og dette ikke returneres til lejeperiodens udløb vil der
blive faktureret for en ny periode også hvis udstyret returneres i løbet af den nye periode.

4.6 Ordreafgivelse
Al ordreafgivelse skal foretages via itn|visions bestillingsside.

Ved ordreafgivelse tildeles ordren et aftalenummer. Dette aftalenummer er gældende for den indgåede
aftale om levering.

Såfremt der tilkøbes nye produkter ligeledes via hjemmesiden vil det eksisterende aftalenummer blive
udvidet til at omfatte den/de nye leverancer.

Ved udvidelse benyttes den speciel udviklede procedure for udvidelse af aftale.

4.7 Abonnementsstart
I forbindelse med ordreafgivelsen registreres kundeoplysningerne i vores database på samme dato som
ordreafgivelsen og det vil være denne dato der er gældende fra hvornår abonnementsaftalen starter.

4.8 Betalingsaftale
Oprettelses- og udviklingspriser betales kontant efter de regler som er skitseret i pkt. 4.1, 4.2, 4.3 og
4.4.

Faktura fremsendes per email og der tillægges fakturagebyr.

Såfremt man ikke ønsker fakturagebyr, skal der laves aftale om betaling via PBS, LeverandørService
eller internationalt betalingskort.

Betales en fremsendt faktura ikke på den angivne betalingsdato fremsendes 1. rykker. Betales 1. rykker
ikke på den angivne betalings dato har itn|vision ret til at lukke for brugen af den eller de licenser den
manglende betalings omfatter.

Såfremt der er lukket for licensen, opkræves et åbningsgebyr svarende til 2 måneders abonnement for
den samlede løsning.

Såfremt løsningen har været lukket mere end 1 måned betragtes en åbning som ny salg og der
faktureres i henhold til gældende prisliste.

4.9 Priser og fremtidige prisreguleringer
itn|vision forbeholder sig retten til en årlig prisregulering op til udviklingen i Danmarks Statistiks
nettoprisindeks + 1,5%.

Den årlige prisregulering kan ske uden foregående varsel og typisk i forbindelse med faktureringen af
en ny abonnementsperiode.

Yderligere prisreguleringer skal kommunikeres med mindst 30 dages varsel.

5. Driftsbetingelser/nedbrudstid
Den maximale nedbrudstid for systemet er 2,5%. Nedsbrudstiden beregnes som summen af den tid,
hvor app´en ikke har været i drift over en periode på tre måneder.

Såfremt der konstateres en større nedsbrudstid end svarende til 2,5% er itn|vision forpligtet til, at
snarest muligt og senest 5 arbejdsdage efter konstateringen, at sikre drift og funktionalitet svarende til
et driftsniveau på nedbrudstid lig 2,5%.
Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

Såfremt der i en periode på 6 måneder, tre på hinanden gange konstateres nedbrudstid større end 2,5
indføres der skærpet beredskab i en periode på 12 måneder, hvilket betyder at den maximale
nedbrudstid i den følgende periode på 12 måneder ikke må overskride 2,5% beregnet over en periode
på to måneder.

Såfremt der i en periode på 12 måneder ikke har været nedbrud større end de 2,5% beregnet over en
periode på to måneder ændres beredskabet igen til 3 måneder.

6. Misligholdelse
itn|vision kan opsige eksisterende aftaler uden varsel, såfremt aftalen misligholdes i væsentligt omfang.
Væsentlig misligholdelse kan omfatte (dog ikke udtømmende), blandt andet, flere gange manglende
betaling af abonnement efter forfaldsdatoen og manglende overholdelse af de begrænsninger/aftaler,
der gælder for brugsretten til itn|vision-software. Ved ophør pga. misligholdelse eller af andre årsager
tilbagebetales ikke brugt abonnement ikke.

itn|vision forbeholder sig ret til at forfølge enhver misligholdelse ved civilretlige og/eller strafferetslige
sanktioner.

itn|vision vil kræve skadesløsholdelse for udgifter og tab, som itn|vision pådrager sig som følge af
misligholdelse, herunder, men ikke begrænset til, udgifter til juridisk bistand i forbindelse med retslige
skridt, der tages for at forfølge eller afhjælpe misligholdelsen.

7. Force majeure
Såfremt omstændigheder, som parterne ikke er herre over, helt eller delvist forhindrer eller i væsentlig
grad vanskeliggør aftalens opfyldelse, suspenderes parternes forpligtelser, i det omfang disse
omstændigheder er relevante, og så længe de fortsat består. Sådanne omstændigheder omfatter, men
er ikke begrænset til, strejke, lockout, ledningsnedbrud fra teleudbydernes side samt andre forhold, der
anses for at udgøre force majeure.

8. Ansvarsfraskrivelse
Hverken itn|vision eller itn|visions leverandører eller juridiske repræsentanter kan drages til ansvar for
følgende tab eller skader, som du eller tredjemand måtte lide i forbindelse med brugen af eller
manglende mulighed for at bruge itn|visions produkter og/eller ydelser som anført i denne aftale:

(A) direkte tab eller skade og

(B) indirekte tab eller skade

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for, men er ikke begrænset til, underforståede garantier, pligter eller
betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemte formål, pålidelighed eller tilgængelighed, fejlfri
software og ydelser, tab af oplysninger, data, osv. af enhver art, driftsafbrydelse, mistet omsætning og
andre tab af økonomisk eller ikke-økonomisk art ved kunden. Ansvarsfraskrivelsen gælder uanset
baggrund og årsag (herunder følgerne af systemfejl eller nye versioner) og omfatter også uagtsomhed
fra itn|visions side.

Ansvarsfraskrivelsen gælder, uanset om itn|vision eller itn|visions juridiske rådgivere eller leverandører
er underrettet om muligheden for skade og/eller tab. Hvad angår produkter og ydelser (herunder
information) fra tredjemand, som du får adgang til via itn|visions produkter, hjemmeside og/eller
ydelser, skal du selv undersøge, hvilke bestemmelser (herunder med hensyn til ansvar) der gælder for
sådanne produkter og/eller ydelser leveret af tredjemand.
itn|vision kan ikke drages til ansvar for ændringer i priser eller andre vilkår i relation til produkter og
ydelser leveret af tredjemand, som du har indgået særskilt aftale med, eller for tab, som du eller andre
har lidt i forbindelse med ændringer i omfanget (herunder ophør deraf) eller indholdet af sådanne
produkter og ydelser.

itn|vision kan etablere links til tredjemands hjemmesider for at gøre det lettere for dig at finde disse.
itn|vision har ingen indflydelse på det nuværende eller fremtidige indhold på linkede hjemmesider
og/eller anvendelsen deraf. Du erklærer dig indforstået med, at itn|vision ikke kan drages til ansvar for
dit eventuelle brug af eller manglende mulighed for at bruge links til tredjemands hjemmesider. Du
opfordres til selv at undersøge, hvilke vilkår, der gælder for tredjemands hjemmesider, herunder
principperne for behandling af dine oplysninger. itn|visions samlede ansvar ifølge denne aftales
bestemmelser kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, du rent faktisk har betalt for
licensen. itn|vision afgiver ingen garantier, hverken mundtlige eller skriftlige, direkte eller indirekte,
vedrørende det software og/eller de ydelser, der er omfattet af denne aftale, ud over dem, der Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

udtrykkelig fremgår af aftalen. Du kan ikke rejse krav mod itn|vision baseret på manglende opfyldelse
af lovgivning, medmindre det gælder ufravigelig lovgivning, uanset baggrund herfor. itn|vision indestår
ikke for, at de ønskede resultater kan nås med itn|visions software eller ydelser.

Du skal holde itn|vision skadesløs for enhver omkostning eller udgifter samt for krav, tab, skade og
ansvar, uanset art (herunder, men ikke begrænset til rimelige juridiske omkostninger), der måtte opstå
i forbindelse med enhver brug af itn|visions produkter og ydelser, der sker i strid med denne aftale eller
i øvrigt i strid med itn|visions immaterielle rettigheder eller din tavshedspligt ifølge denne aftale.

9. Ejendomsret og immaterielle rettigheder
impexvision, itn.impexvision, itn og itn|bizz er itn|vision registrerede varemærke og itn|vision
registrerede rettigheder. itn|vision har ejendomsretten, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder
til de af denne aftale omfattede produkter og ydelser.

Du er ikke berettiget til at kopiere, distribuere/overføre, efterligne, ændre, tilpasse og/eller fremstille
noget, der er afledt af oplysninger og/eller andet materiale som nævnt nedenfor, som du er blevet
tilbudt af itn|vision, uanset om dette er i elektronisk eller papirbaseret form. Dette omfatter, men er
ikke begrænset til, logoer, varemærker, udformning, lyd, billeder og designs mv. itn|vision har
ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til dine eventuelle forslag til ændringer af eksisterende
itn|vision produkter og ydelser og/eller forslag til nye produkter eller ydelser, uanset disse forslags form
og/eller indhold. Sådanne rettigheder tilfalder itn|vision uden beregning.

10. Tavshedspligt
Du har pligt til at hemmeligholde og forhindre andre i at få adgang eller kendskab til oplysninger
vedrørende produkter, ydelser og/eller dokumentation, som du modtager fra itn|vision, testresultater,
der stammer fra betatests (herunder, men ikke begrænset til, konstaterede funktionsfejl,
fejlmeddelelser, forslag til forbedringer osv.), udviklingsprojekter fra itn|visions side, som du måtte få
kendskab til, al kommunikation mellem dig og itn|vision og/eller andre oplysninger om itn|visions
erhvervsmæssige aktiviteter, der ud fra en konservativ og loyal vurdering må anses for at skulle
hemmeligholdes af hensyn til itn|visions erhvervsmæssige aktiviteter. Du skal pålægge dine egne
medarbejdere en tavshedspligt svarende til den, der er nævnt ovenfor i dette afsnit. Du må heller ikke
anvende de i dette afsnit anførte oplysninger efter aftalens ophør. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget
er omfattet af tavshedspligten, skal du fremlægge dette for itn|vision med henblik på itn|visions
stillingtagen.

11. Underleverandører
itn|vision er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med leveringen af produkter og
ydelser.

12. Overdragelse
Du må ikke overdrage eller på anden vis transportere dine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne
aftale.

itn|vision har ret til at overdrage eller på anden måde transportere selskabernes rettigheder og/eller
forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

13. Opsigelse uden grund og lukning
Parterne kan opsige kontraktforholdet uden grund med et varsel på 2 måneder regnet fra den
efterfølgende abonnementsperiode.

Det betyder at senest 2 måneder før abonnementsperioden udløber skal kontakten opsiges til udløb
efter denne abonnementsperiode.

Hvis de 2 måneders varsel overskrides, startes automatisk en ny abonnementsperiode i henhold til
paragraf 3.

Ved opsigelse afregnes abonnementet på applicensen efter den længste brugerlicens, hvilket betyder at
abonnementsdatoen kan skifte og blive længere hvis brugerabonnementet er senere end udløb på
applicensen.

Ved opsigelsen fremsendes faktura på hele bindings- opsigelsesperioden til betaling i henhold til de
normale betalingsbetingelser.

Der afregnes i kvartaler, hvilket betyder afregning incl. det kvartal hvor bindingsperioden udløber. Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.


Skriftlig opsigelse skal foretages elektronisk (herunder via e-mail).
Ved opsigelse efter forfaldsdatoen for en abonnementsperiode kan itn|vision lukke for adgangen til
itn|visions produkter og ydelser. Kunden bærer risikoen for lukningens påvirkning af funktionaliteten af
andre produkter og ydelser.

Ophør, lukning eller manglende behov for brug af licens påvirker ikke kundens pligt til at betale for
ydelser og det giver ikke ret til dekort mv.

14. Ændringer mv.
itn|vision forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre de til enhver tid værende
priser og ikke-accepterede tilbud og til at foretage ændringer i de vilkår og betingelser, der gælder for
brugen (leverings- og brugerbetingelser) af itn|visions produkter og ydelser, og/eller i produkternes og
ydelsernes indhold, omfang og leveringsmåde.

itn|vision forbeholder sig endvidere ret til at foretage opdateringer og/eller opgraderinger og tilpasninger
af de af itn|vision leverede produkter og ydelser. Disse skal med hensyn til funktionalitet og kvalitet
altid svare til, hvad der med rimelighed kan forventes af produkter og ydelser, som kunden her købt
hos itn|vision.

Det bemærkes, at der kan gælde særlige vilkår og betingelser ud over dem, der fremgår af denne aftale.

15. Brugsret (licens) til itn|visions software.
Bestemmelsen regulerer al software, som tilbydes af itn|vision uanset om softwaren tilbydes mod
betaling eller uden beregning.

16. Registrering
Registrering foretages på itn|visions hjemmeside under "Bestil integrationsløsning".
Denne registrering sendes elektronisk til itn|vision og er det juridiske dokument som er bindende for
denne aftale.

I forbindelse med modtagelse af mail med ordrebekræftelse har kunden samtidig accepteret de til
enhver tid gældende brugerbetingelser.

17. Adgang til andre oplysninger
Med registreringen og indgåelse af denne aftale har itn|vision adgang til eksempelvis aftalenummer,
adgangskode og password til din e-conomic løsning.

18. Dispositionsret og begrænsninger heraf
Der opnås en ikke-eksklusiv og begrænset dispositionsret til softwaren, forudsat at der er betalt den
aftalte abonnementsafgift og overholder bestemmelserne indgået i denne aftale.

18.1 Fremstilling af kopier mv.
Det er ikke tilladt, at lave kopier af softwaren, løsningen eller brugerdokumentationen og/eller andet
materiale, der følgen med softwaren, uanset om dette er elektronisk eller papirbaseret.

Det er ikke tilladt at dekompilere softwarekoden med henblik på at tilegne sig de af itn|vision anvendte
teknikker/kodning.

Det er ikke tilladt at ændre, redigere og/eller fremstille løsninger, der stammer fra softwaren,
hjælpevideoer eller anden dokumentation.

18.2 Eksport/import af data
Der er ret til at eksportere data fra itn|visions software i den udstrækning der gives mulighed for det i
programmet.

Der er kun ret til at importere data til itn|visions software såfremt dette udtrykkeligt er anført i
softwarens brugerdokumentation.

18.3 Forholdet til tredjemand
Der må ikke overdrages, udleje, lease, udlånes eller på anden måde gives tredjemand dispositionsretten
til softwaren, aftalenumre og/eller tilhørende dokumentation.
Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

Konstateres at dette er sket uanset længden i tid betragtes det som nysalg og itn|vision er berettiget
til betaling svarende til nyprisen af softwaren incl. abonnement.

19. Automatisk opdatering af software
itn|vision er berettiget, men ikke forpligtet til automatisk at opdatere itn|visions software. En sådan
opdatering kan ske uden yderligere meddelelse til dig.

20. Softwarens kvalitet og egnethed mv.
Du anerkender og accepterer, at ingen software en fejlfri.

itn|vision søger at rette generelle fejl og mangler med softwareopdateringer der fastsættes af itn|vision.

Du anerkender og accepterer, at softwaren er af generel art, og at den som følge heraf ikke nødvendigvis
er egnet til dit specifikke formål. For eksempel er software, der tilbyder beregning af import/export,
ikke beregnet til anvendelse på alle skattecentre i EU.

Alle simuleringsmuligheder, som softwaren tilbyder, giver under alle omstændigheder tilnærmede, og
ikke nøjagtige, beregninger.

Opmærksomheden henledes særligt på at itn|vision software, der understøtter tredjemands ydelser
(herunder, men ikke begrænset til bankforretninger via internet, betalingsformidling, booking til andre
logistikløsninger) afhænger af elementer fra tredjemands side, og som itn|vision ikke har indflydelse
på.

Det kan forekomme, at itn|vision software skal opdateres, når der sker ændringer i sådanne
tredjemandsystemer. Du må derfor være forberedt på at ydelsen fra tredjemand ikke altid en tilgængelig
ved brug af softwaren fra itn|vision. Endvidere er din brug af tredjemands software underlagt aftalen
mellem dig og tredjemand, og itn|vision kan ikke gøres ansvarlig for følgerne af brug eller manglende
evne til at anvende software fra tredjemand.

21. Service- og supportaftale
Følgende service- og supportaftale er gældende for al software fra itn|vision, medmindre andet skriftligt
er aftalt.

22. Almindelige bestemmelsen
22.1 Support
Ved support omfattet af abonnementet forstås afhjælpning af fejl som er opstået fra systemet, hvor
brugeren er uden skyld.

Ved support der har præg af fejlbrug af løsningen eller fejl opstået på baggrund af manglende
ledelsesmæssig fokus på korrekt logistisk anvendelse af løsningen vil blive faktureret med minimum 0,5
time i henhold til itn|vision til en hver tid gældende prisliste.

Kvartalsabonnementet dækker telefonsupport i rimeligt omfang indenfor normal kontortid.

Ved support omfattes af kvartalsabonnementet forstås driftsmæssige opgaver der alene relaterer sig til
daglig brug af løsningen samt fejl opstået på baggrund af fejl i løsning.

Såfremt der kræves on location support aftales en pris inden supporten udføres.

Er der ikke aftalt pris er itn|visions til enhver tid gældende prisliste grundlag for fakturering.

22.2 Trafik
Hvis brugen af itn|visions software skaber mere trafik, end itn|vision anser for normalt, når man tager
den valgte ydelse i betragtning, kan itn|vision lukke for brugeren uden varsel.

22.3 Sikkerhedskopiering
itn|vision applikationer afvikles ved eksternt datacenter, hvor programmerne afvikles på to adskilte
lokationer - Thisted og Herning – derved bliver itn|vision leverandør af denne ydelse underdatabehand-
ler i forhold til itn|vision GDPR-regler.Leverings- og brugerbetingelser for itn|visions produkter, licenser og ydelser.

Backupomfanget betegnes T1 og data opbevares med følgende beskyttelse:

Backup Dagskopier Ugekopier Månedskopier
Backup T1 30 12 12

Alle automatiske backupprocedurer bliver overvåget løbende og optræder der fejl i backupsystemet vil
itn|vision blive orienteret.

itn|vision kontakter derefter kunden per mail.

I forbindelse med disse bakupprocdurer påtager itn|vision sig intet ansvar i forbindelse med tab af data,
omsætning eller anden art mv.

itn|vision kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig.

22.4 Sletning
Ved opsigelse og ved manglende betaling inden 30 dage efter forfaldsdatoen er itn|vision berettiget til
at slette al indhold uden varsel.

23. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale reguleres af dansk ret med retten i Aalborg
som værneting. Valg af denne domstol forhindrer dog ikke itn|vision i at forfølge sin ejendomsret og
immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til at indgive en fogedforbudsbegæring) i andre
jurisdiktioner i henhold til de regler og procedurer, der gælder i disse jurisdiktioner.

24. Accept
Ved afgivelse af ordre accepteres denne leverings- og brugerbetingelser.

Der er samtidig markeret ved bestillingen at aftalen er gennemlæst og accepteret hvilket er forudsat.

Samtidig er databehandleraftalen modtaget og accepteret samt Private Policy er gennemlæst.

Ved hver efterfølgende kvartalsbetaling accepteres samtidig de til enhver tid gældende leverings- og
brugerbetingelse samt databehandleraftale og Private Policy.

De til enhver tid gældende leverings- og brugerbetingelser vil være vedhæftet den fremsendte
abonnementsfaktura eller anden faktura hvor det er vurderet relevant.


December, 2022

itn|vision aps


   Køb modul

      Beskrivelse

      DanDomain webshop integration bestående af:

VarenummerVarenavnPrisAntal
21035Integration til Dandomain webshop 6.500,00 kr.
21471Kvartalsabonnement for ordreoverførsel fra webshop op til 100 ordre per måned 1.050,00 kr.
91950Fakturagebyr email 40,00 kr.
   Total: 7.590,00 kr.